FA

Vad är en surrogatmamma?

En surrogatmamma är en kvinna som bär och föder ett barn åt någon annan. Barnet kan genetiskt vara delvis hennes eller så har en annan kvinnas ägg befruktats och sedan planterats in. Det senare, som kallas IVF, är det vanligaste.

Men en mamma kan väl inte bara lämna bort sitt barn?

Barnet är i de flesta fall inte hennes genetiskt. Oftast är det ett donerat ägg som inplanteras. Surrogatmamman vet under hela graviditeten om att hon bär barnet åt någon annan.

Så surrogatmamman har inget problem med att lämna bort barnet?

Surrogatmamman utför en frivillig handling. Under hela graviditeten vet hon att barnet inte skall uppfostras av henne. Organisationer som arbetar med surrogatmammor berättar att det är extremt ovanligt att surrogatmammor tvekar eller ångrar sig när barnet är fött.

Man hör en del i media om fall där det inte fungerat så bra. Hur ofta går det fel?

En brittisk organisation, COTS, som arbetar med ett surrogatprogram, anger andelen lyckosamma fall till 98%. Deras underlag är ca 500 fall av vilka alltså ca 10 stycken inte utfallit helt som planerat.

Kan samhället acceptera att ens 2% av fallen blir problematiska?

Man kan fråga sig hur många av de “vanliga” graviditeterna som inte faller ut som det var tänkt från början, med vårdnadstvister som följd och om vi därför borde förbjuda “vanliga” graviditeter.

Hur kompenseras surrogatmamman ekonomiskt?

Det vanligaste är att hon får all vård och alla omkostnader betalda samt kompensation för inkomstbortfall. De flesta länder reglerar att surrogatmammor inte skall “tjäna pengar” på sin verksamhet.

Gör inte det här barn till en handelsvara?

Inte mera än det redan är, t.ex. i fallet med spermadonatorer eller adoption, något som sällan väcker några reaktioner.

Tar inte surrogatmamman en stor risk, det är trots allt inte riskfritt att vara gravid?

En surrogatmamma tar alla de risker som det innebär att vara gravid. Även om man principiellt kan jämföra surrogatmammor och spermadonatorer är det givetvis inte alls samma sak rent praktiskt.

Hur påverkas barn av att ha tillkommit via surrogatmamma?

De undersökningar som finns visar inga tecken på att barn skulle påverkas negativt alls. Det enda som kommer fram är att föräldrarna barnen bor med är aningens mer engagerade och omtänksamma om barnet.

Är det här med surrogatmammor något nytt som kommit med modern teknik?

Nej, det är ett uråldrigt sätt att skaffa barn, redan i Bibeln finns det flera exempel på surrogatmammor.

I vilka länder är det tillåtet med surrogatmammor?

Dessa länder har lagar som reglerar surrogatarrangemang: Storbritannien, Israel, vissa delar av Australien, Brasilien, Hong Kong, Ungern, Nederländerna, Sydafrika, Korea, och några stater i USA.
I följande länder finns det inga lagar men surrogatmammor används ändå: Belgien, Grekland och Indien.

Är surrogatmödraskap tillåtet i Sverige?

Det är inte tillåtet i svensk lag, men det låter sig eventuellt ändå göras. En kvinna kan insemineras, föda barnet och sedan avsäga sig vårdnaden. Därefter kan partnern till den genetiske fadern göra en närståendeadoption.
IVF-behandling är ej möjligt då det i dag endast är tillåtet för gifta par, där minst en parterna är genetiskt kopplad till barnet. Till detta kommer en rad risker och juridisk osäkerhet som inte säkerställer barnets bästa.

Vad behövs för att surrogatmödraskap skall bli en rimlig väg till föräldraskap i Sverige?

Att opinionen och de politiska organen på ett sakligt och konsekvent sätt tar upp frågan och att det därefter stiftas lagar som reglerar relationerna mellan de inblandade parterna.

Hur tänker surrogatmammorna?

Jag låg i sjukhussängen och tittade på min andra son och mitt hjärta bara smälte. Där låg jag och höll detta värdefulla lilla liv, häpnande över hur perfekt han var, när det slog mig. Alla borde få känna den kärlek och glädje jag upplevde i det ögonblicket. Jag visste att jag var välsignad med att ha två vackra och friska små pojkar och jag ville dela med mig av den välsignelsen. Jag sa till mig själv i det ögonblicket att när tiden var rätt skulle jag hjälpa ett par som själva inte kan att skaffa ett barn.

Ur ”Pathways to parenthood”, S. Ziegler, 2005

Jag ville göra den ultimata saken för någon, att ge dom den ultimata gåvan. Jag älskar att vara gravid och ville inte fostra ett nytt barn. Jag har enkla graviditeter. Jag hade en svår förlossning, kejsarsnitt. En lunga kollapsade eftersom jag hade infl uensa. Men det var

värt varenda minut. Om jag skulle ha dött så skulle det vara det bästa sättet att dö på. Man hade dött för en sak, en god sak. Det är en kärleksgåva. Jag har alltid varit en väldigt generös person, och detta är det ultimata sättet att ge på. Jag har alltid fått barn så lätt. Det är den ultimata kärleksgåvan.

Ur ”Det förbjudna mödraskapet”, K. Jönsson, 2003