First thing very first thing which you will want to do to be able to legally adopt an emotional support pet is to submit your correspondence of intent to the local ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) to get your own ESA accredited. ESA acceptance is rapid simple, and cheap. Additionally, there are some different requirements that must be fulfilled for the application to be permitted, and also how to register a dog for emotional support this write-up can allow you to fill out these forms and apply it.

I debatten om surrogatmödraskap förekommer en rad olika påståenden som är rent felaktiga men som ändå upprepas gång på gång. Vi ska här försöka bemöta de vanligaste påståendena

Forskning visar att efterfrågan från internationella barnfabriker ökar i länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap

Detta påstående och liknande argument har förts fram av både Kvinnliga Läkares Förening, Vänsterpartiet och Sveriges Kvinnolobby. Inte någon organisation har dock kunnat visa upp vad det är för forskning man hänvisar till. Ingen i Kvinnliga Läkares Styrelse kunde säga vad forskaren heter eller var denna mystiska forskning skulle vara publicerad. Argumentet är alltså att om vi gör det möjligt för svenska par att få hjälp via surrogatmödraskap i Sverige kommer de istället åka utomlands. Det finns idag inget samband mellan länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap och de par som åker utomlands för att bli föräldrar genom surrogatmödraskap. I Sverige där altruistiskt surrogatmödraskap INTE är tillåtet har antalet barn födda till svenska föräldrar i Indien fördubblats varje år sedan 2008 och i nuläget är det ca 1 barn/vecka som föds genom surrogatmödraskap i Indien till Svenska Föräldrar. I länder som tex Nederländerna där altruistiskt surrogatmödraskap är tillåtet så är antalet par som åker till Indien för surrogatmödraskap i stort sätt obefintligt.  Det finns inget direkt samband utan de barnlösa par som har surrogatmödraskap som ända utväg för att bli föräldrar kommer att genomföra detta där det är möjligt. Finns möjligheten i hemlandet kommer man göra det och finns inte möjligheten kommer man söka sig utomland där det är möjligt.

Erfarenheter från bland annat England, där altruistiskt surrogatmödraskap är tillåtet, visar att det är omöjligt att kontrollera huruvida pengar, gåvor eller andra typer av påtrycknings- eller maktmedel förekommit. 

Det är återigen samma organisationer, Kvinnliga Läkares Förening, Vänsterpartiet och Sveriges Kvinnolobby som fört fram detta påstående. Även i detta fall kan man inte visa upp vad det är för erfarenheter man baserar påståendet på eller vad det är för fakta. All forskning i England och de uppföljningsstudier som gjorts med både surrogatmödrar och barn som fötts genom surrogatmödraskap visar istället på goda erfarenheter. De kvinnor som är surrogatmödrar har enligt engelsk lag rätt att få ekonomisk ersättning för ”rimliga utlägg” och alla utlägg och ersättning som ges måste redovisas inför domstol. Det kan vara ersättning för förlorad arbetsinkomst, extra utgifter för mediciner, läkarbesök men även de vanliga praktiska kostnader som kan uppstå i samband med graviditet som tex kläder m.m. Ersättningar upp till 15.000 pund har ansetts rimliga förutsatt att de specificeras i domstol.  Innan man påbörjar en surrogatprocess via IVF i England måste detta också godkännas av en kontrollerad IVF klinik och en lokal etisk kommitté som avgör från fall till fall om det är lämpligt att påbörja en graviditet.  Ingen utav den forskning som publicerats bekräftar påståendet om dessa sk ”Erfarenheter” och ingen av de organisationer som arbetar med surrogatmödraskap i England känner igen beskrivningen man gör här i Sverige.

Surrogatmödraskap gör att synen på kvinnor förändras och de ses som behållare och barn som varor och produkter”

Detta argument förekommer ofta i debatten. Om vi i Sverige skulle tillåta att kvinnor själva får bestämma om de vill vara surrogatmamma eller inte så kommer vi alltså börja se på kvinnor enbart som behållare och barnen som varor. Finns det då en risk för detta? Det är givetvis svårt att svara på, men eftersom surrogatmödraskap redan funnits i England och USA sedan drygt 30 år kan vi ju titta på deras erfarenheter. Ser man på kvinnor enbart som behållare i England bara därför att kvinnor själva kunnat få bestämma om de vill vara surrogatmamma eller inte? Har kvinnosynen och synen på barn förändrats i de länder där surrogatmödraskap varit tillåtet under lång tid? Om inte, varför skulle det då göra det här i Sverige?

”Barnen riskerar att få anknytningsproblem” – ”För barnets bästa måste surrogatmödraskap förbjudas”

Det finns absolut ingen vetenskaplig evidens för att barn som föds av surrogatmamma och lämnas till sina tilltänkta föräldrar direkt efter födseln skulle få anknytningsproblem. Tvärtom finns det en överväldigande mängd forskning kring barn som adopterats innan 1 år och där man i studie efter studie kunnat konstatera att dessa barn inte utvecklar några anknytningsproblem och utvecklingen är den samma som hos ickeadopterade. Anknytningsteorin har använts på ett helt felaktigt sätt av surrogatmotståndare i debattartiklar både inom läkarkåren och psykologkåren. Pehr Grankvist på Karolinska Insitutet som är ansvarig för forskningen kring anknytning och utvecklingspsykologi kallar dessa artiklar för ”ren misshandel av anknytningsteorin”.

Vidare har ett forskarlag från Cambridge University följt ett 40 tal familjer som kommit till via surrogatmödraskap och jämfört dessa med familjer som skapats med hjälp av äggdonation och en grupp av familjer som fått barn utan hjälp. Uppföljningar har gjorts fram till 10 års ålder och slutsatserna man drar är att familjerna är välfungerande och att barnen mår bra.

”Det är få kvinnor i västvärlden som kan tänka sig att ställa upp som surrogatmödrar och därför åker par istället till länder som Indien istället”

Tittar man på förekomsten av surrogatmödraskap så ser man att det ökar kraftigt i de länder som har en tillåtande reglering kring detta även i väst. I USA har antalet barn födda genom surrogatmödraskap mer än fördubblats från 2006 när surrogatmödraskap i Indien först blev känt till 2013.  American Society of Reproductive Medicine beräknar att ca 1600 barn föddes genom surrogatmödraskap 2013 vilket är en kraftig ökning. Att kvinnor inte skulle ställa upp som surrogatmödrar i USA stämmer inte. Däremot kan höga advokatkostander och sjukvårdskostnader göra att flera par inte har råd att genomföra processen i USA. Enbart sjukvårdsförsäkringen för en graviditet vid surrogatmödraskap kan i USA kosta runt 15.000 USD.  Även i England har man sett en kraftig ökning av antalet ”parental orders” som utfärdats. 2007 utfärdades 47st parental orders i brittiska domstolar och 2013 var den siffran uppe i 167 st.